• WD-40 universali purškiama priemonė ,150ml

Prekės kodas: WDUT0357

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

Gamintojas: WD-40 Company Ltd

€2.99

Plačios paskirties alyva tinkanti visur - namuose, sode, dirbtuvėse. Skvarbi, sutepanti, pašalina strigimą, atpalaiduoja varžtus, apsaugo. Alyva įsiskverbia ir atpalaiduoja surūdijusius vartus, veržles, kitus srieginius sujungimus, stringančius lynus ir kitą. Sutepa, sustabdo girgždesį, apsaugo nuo tolimesnės korozijos. Nuvalo gumos ir klijų likučius nuo įvairiausių paviršių. Atstumia vandenį, todėl apsaugosite metalinius paviršius nuo drėgmės, elektros laidus nuo trumpo jungimo. NAUDOJIMAS. Supurtę apipurkškite. Srieginius sujungimus atbloluosite purkšdami keliskart. Naudodami metalo sutepimui, apsaugai alyvos nenuvalykite. Nepurkškite tiesiai į elektros variklius. - Sutepa, sustabdo girgždesį, apsaugo nuo tolimesnės korozijos. Nuvalo gumos ir klijų likučius nuo įvairiausių paviršių.
- Atstumia vandenį, todėl apsaugosite metalinius paviršius nuo drėgmės, elektros laidus nuo trumpo jungimo.
NAUDOJIMAS:
- Supurtę apipurkškite detales.
- Srieginius sujungimus atblokuosite purkšdami keliskart.
- Naudodami metalo sutepimui, apsaugai alyvos nenuvalykite.
- Nepurkškite tiesiai į elektros variklius.

PAVOJINGA. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P301+P310+P331 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. P501 Turinį / talpyklą saugiai išmesti. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamam vėdinimui, galimas sprogių mišinių susidarymas. Sudėtyje yra Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, < 2% aromatiniai junginiai.

 

Parašyti atsiliepimą
Rašyk
Skambink